Notice of Race

 1. Notice of Race | Påmeldingsskjema | Resultater

  Notice of Race Festspillregattaen 19.-20. juni 2021

Skippers rapport

Harstad Seilforening har gleden av å ønske velkommen til årets Festspillregatta.

 • COVID-19: Regattaen foregår i år etter Norges Seilforbunds og Norges Idrettsforbunds smitteguide. Det innebærer at sosiale sammenkomster før, under og etter regattaen avlyses.  Regattaen gjennomføres som trening, det vil si at båtene kan seile shorthanded, eller fullratet med maksimalt tre mannskaper i båter der 1 meter avstand for smittesikring kan gjennomføres.
 • Vi gjennomfører ikke påmelding, men marker gjerne at du blir med i regattaens facebook-arrangement.
 • Start blir uten prosedyre. Båtene rapporterer selv målgangstider. For øvrig som beskrevet her i Notice of Race.

Regattaledelsen

1. KONKURRANSEOMRÅDE
Regattaen vil forløpe med flere seilaser inne i Harstad havnebasseng. Se kart.
Start-/mållinje blir mellom to markeringsbøyer utenfor Kulturhuskaia i Harstad.
Regattaområdet (.doc): Festspillregattaen – banealternativer

2. SKIPPERMØTE, STARTTIDSPUNKT OG MÅLGANG
2.1 Skippermøte
Skippermøtene er kl. 09:00 lørdag og 10:00 søndag. Informasjon om sted gis på regattakontoret(Redningsselskapets lokale ved gjestebrygga)

2.2 Start
Antall seilaser blir bestemt av banevalg og vindforhold. Foreløpig plan er som følger:

 • Lørdag, seilas 1 – start kl. 1000
 • Lørdag, seilas 2 – ca. 1 time etter målgang siste båt i seilas 1. Tidspunkt blir offentliggjort via VHF etter målgang seilas 1.
 • Søndag, seilas 3 – start kl 1100. Det er fellesstart uavhengig av klasse.
  Kart med ulike banealternativer vil bli utdelt under skippermøtet. Banevalg for Seilas 1 og 3 blir kunngjort på skippermøtene. Opplysninger om bane etc. for Seilas 2, lørdag, kommer over VHF (kanal 72), ca. 30 min. før start. Det er fri seilas mellom oppgitte rundingsmerker.
  Seilingslutt lørdag er kl 1730 og søndag kl 1500.

3. PÅMELDING, KLASSEINNDELING OG REGISTRERING

3.1 Påmelding kan skje frem til skippermøtet lørdag. Forhåndspåmelding skjer ved betaling av startavgift på kr 500,- per båt, til Harstad Seilforening: Konto: 7550 06 00322

Betaling via nettbank og giro merkes: Festspillegattaen og navn på båt.
Forhåndspåmeldte båter publiseres automatisk og fortløpende på harstadseil.no.
Siste frist for registrering og betaling er lørdag kl 0930. Innbetalinger vil ikke bli refundert.

Påmeldte båter publiseres fortløpende på harstadseil.no

3.2 Klasseinndeling
Startfeltet kan bli delt i inntil 2 klasser: NOR1, NOR2. Inndeling kunngjøres på skippermøtet.

3.3 Registrering
Alle båter må registrere seg på regattakontoret (ved gjestebrygger) lørdag kl. 0830 til 0930 for å bekrefte NORrating og navn på mannskap. Informasjonspakke med banekart og Notice of Race fås utlevert.
Båter uten gyldig målebrev får tildelt rating av regattaledelsen.

4. REGLER
Festspillregattaen seiles etter gjeldende ISAFs Kappseilingsregler, NOR-ratings regler for respittseiling i Norge og gjeldende NSFs Sikkerhetsbestemmelser for Tur- og Havseilas.

4.1 Motor
Motor kan brukes for lading av strøm eller i nødsituasjon. Tidspunkt for start og stopp meldes til sekretariatet.

4.2 Autopilot
Det er tillatt å bruke autopilot/vindror.

4.3 Resultatberegning
Når maksimaltid er ute, vil resultatene beregnes på det punkt hvor minimum halvparten av startende båter har passert. Resultater vil bli utregnet etter tid-på-tid metoden korrigert mot rating.

4.4 Mannskap
Mannskapet begrenses til båtens maksimale kapasitet.

4.5 Seilføring
I henhold til målebrev.

5. SIKKERHET OG KOMMUNIKASJON/VHF
Regattaen er åpen for alle båter bygd og utrustet etter NSFs sikkerhetskategori 5. Deltagende båter skal ha VHF, og må være utstyrt slik at meldinger alltid kan høres. Kommunikasjon mellom arrangør og deltakende båter foregår via VHF kanal 72. Kallesignal er «Festspillregattaen».

6. ANSVAR
Deltakere er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen. Deltakere seiler på eget ansvar og risiko. Den enkelte skipper er selv ansvarlig for at båt og mannskap er utrustet med det nødvendig sikkerhetsutstyr og i henhold til gjeldende krav. Alle båter skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.

7. START

7.1 Startprosedyre

 • 5 min før start: Varsles over VHF (5 minutter til start om x sekunder) + lydsignal
 • 4 min før start: Varsles over VHF (4 minutter til start om x sekunder) + lydsignal
 • 1 min før start: Varsles over VHF (1 minutt til start om x sekunder) + lydsignal
 • Start: Varsles med lydsignal

NB: Starter bruker GPS-tid. Lydsignal er likevel gjeldende som startsignal.

7.2 Tilbakekallinger
Hvis noen del av en båt krysser startlinjen før startsignalet er gitt, vil starter gi ett nytt lydsignal. Båt(er) som tjuvstarter blir kalt opp via VHF.
Båter som tjuvstarter og ikke vender tilbake for korrekt start får tillegg i utseilt tid på 5 – fem – prosent..
Regattakomiteen kan kalle tilbake alle båtene ved å gi to lydsignaler umiddelbart etter startsignalet, samt varsle via VHF.

8. TIDTAKING
Alle båter skal i tillegg til offisiell tidtaking selv rapportere tidspunkt for når båten skjærer mållinjen, inkludert total seilingstid fra start til målgang, og seilnummer på båt foran og bak. Alle referanser til tid er GPS-tid.
Hvis det pga. lite vind er tvilsomt om det lar seg gjøre å fullføre en regatta innenfor maksimaltiden for minimum 50 % av båtene, vil regattakomiteen varsle om at passeringstid ved et nærmere angitt rundingspunkt skal registreres.

9. AVBRUDD
Båter som bryter regattaen melder snarest fra til regattaledelsen.

10. PROTESTER
Kappseilingsreglene ligger til grunn, og protest skal leveres inn på eget skjema, innen én – 1 – time etter at siste båt er over mål.

11. RESULTATER OG PREMIEUTDELING
Resultatliste vil gjøres tilgjengelig ved oppslag og på harstadseil.no.
Premieutdeling avholdes ved regattakontoret så snart resultatene foreligger etter siste seilas.

12. SOSIALT
Sosial samling med mat og drikke blir på Milano lørdag kveld kl1900 der det bestilles bord ut fra hvor mange som ønsker å være med.

13. HAVNEFORHOLD
Havneplass: Båtene samles før og etter seilasen i gjestehavna.  NB: Havneavgift betales på automat.
For å skape en best mulig sosial ramme rundt arrangementet oppfordrer regattakomiteen alle lokale deltagere til å legge seg ved gjestebryggene i for- og etterkant av seilasene.

Diesel: to pumper i Harstadbotn.
Dusj/toalett: Havnepaviljongen i gjestehavna eller Grottebadet.

 1. HENVENDELSER

Spørsmål kan rettes til:

Vidar Dinesen (regattaleder, 951 14 125)

Med vennlig hilsen

Harstad Seilforening v/regattakomiteen