Notice of Race

Notice of race | påmelding | kart | resultater

Notice of Race Tjeldsundregattaen
25.-26. august 2018

Skippers rapport

Harstad Seilforening har gleden av å ønske velkommen til årets Tjeldsundregatta, den 34. i rekken.
Som i fjor blir regattaen arrangert I Harstad og det er verd å merke seg at lørdag er siste dag for “Bakgården-festivalen” så det blir mye liv og røre i byen.
1. KONKURRANSEOMRÅDE
Regattaen vil forløpe med flere seilaser i farvannene nær Harstad.
2. SKIPPERMØTE, STARTTIDSPUNKT OG MÅLGANG
2. 1 Skippermøte
Skippermøtene er kl. 0945 både lørdag og søndag. Informasjon om sted gis på regattakontoret (sted avklares nærmere).
Vær-brief vil bli gitt på skippermøtet.
2.2 Start
Antall seilaser blir bestemt av banevalg og vindforhold. Foreløpig plan er som følger:
• Lørdag kl. 1100, start Seilas 1 (maksimaltid 1430)
• Lørdag kl. 1530, start Seilas 2 (maksimaltid 1830)
• Søndag kl. 1100, start Seilas 3 (1430)
Det er fellesstart uavhengig av klasse.
Kart med ulike banealternativer vil bli utdelt ved registrering på regattakontoret. Banevalg for Seilas 1 og 3 blir kunngjort på skippermøtene. Opplysninger om bane etc. for Seilas 2, lørdag, kommer over VHF (kanal 72), ca. 30 minutter før start. Det er fri seilas mellom oppgitte rundingsmerker.
3. PÅMELDING, KLASSEINNDELING OG REGISTRERING
3.1 Påmelding
Påmelding kan skje fram til skippermøtet lørdag.
Forhåndspåmelding skjer ved betaling av startavgift på kr 500,- per båt, til Harstad Seilforening:
Konto: 7550 06 00322
Betaling via nettbank og giro merkes Festspillregattaen og med navn på båt.
Lenke til påmeldingsskjema.
Siste frist for registrering og betaling er lørdag 19. august kl 0930. Innbetalinger vil ikke bli refundert.
Påmeldte båter publiseres fortløpende på harstadseil.no
3.2 Klasseinndeling
Startfeltet kan bli delt i inntil 2 klasser, NOR1 og NOR2. Inndeling kunngjøres på skippermøtet.
3.3 Registrering
Alle båter må registrere seg på regattakontoret (ved gjestebrygger) lørdag kl. 0830 til 0930 for å bekrefte NOR-rating og navn på mannskap. Informasjonspakke med banekart og Notice of Race fås utlevert.
Båter uten gyldig målebrev får tildelt NOR-ratingtall av regattaledelsen.
4. REGLER
Harstadregattaen seiles etter gjeldende ISAFs Kappseilingsregler, NORratings regler for respittseiling i Norge og gjeldende NSFs Sikkerhetsbestemmelser for Tur- og Havseilas.
4.1 Motor
Motor kan brukes for lading av strøm eller i nødsituasjon. Skipper skal notere i skippers rapport om start- og stopptidspunkt, og hensikten for bruk av motor.
4.2 Autopilot
Det er tillatt å bruke autopilot/vindror.
4.3 Resultatberegning
Når maksimaltid er ute, vil resultatene beregnes på det punkt hvor minimum halvparten av startende båter har passert. Resultater vil bli utregnet etter tid-på-tid metoden korrigert etter NOR-ratingtall.
4.4 Mannskap
Mannskapet begrenses til båtens maksimale kapasitet.
4.5 Seilføring
I henhold til målebrev.
5. SIKKERHET OG KOMMUNIKASJON/VHF
Regattaen er åpen for alle båter bygd og utrustet etter NSFs sikkerhetskategori 5. Deltagende båter skal ha VHF, og må være utstyrt slik at meldinger alltid kan høres. Kommunikasjon mellom arrangør og deltakende båter foregår via VHF kanal 72. Kallesignal er «Tjeldsundregattaen».
6. ANSVAR
Deltakere er bundet av de internasjonale kappseilingsreglene og bestemmelsene for seilasen. Deltakere seiler på eget ansvar og risiko. Den enkelte skipper er selv ansvarlig for at båt og mannskap er utrustet med det nødvendig sikkerhetsutstyr og i henhold til gjeldende krav. Alle båter skal ha ansvarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.
7. START
7.1 Startprosedyre
• 5 min før start: Lydsignal + varsles over VHF (5 minutter til start om x sekunder).
• 4 min før start: Lydsignal + varsles over VHF (4 minutter til start om x sekunder).
• 1 min før start: Lydsignal + varsles over VHF (1 minutter til start om x sekunder).
• Start: Varsles med lydsignal
7.2 Tilbakekallinger
Hvis noen del av en båt krysser startlinjen før startsignalet er gitt, vil regattakomiteen vise flagg X (blått kors på hvit bakgrunn) og gi ett nytt lydsignal.

Båter som tjuvstarter og ikke vender tilbake for korrekt start får tillegg i utseilt tid på 5 – fem – prosent.
Regattakomiteen kan kalle tilbake alle båtene ved å vise flagget ”første likhetstegn” (blått og gult triangel) med to lydsignaler umiddelbart etter startsignalet.

8. TIDTAKING
Alle båter skal i tillegg til offisiell tidtaking selv rapportere tidspunkt for når båten skjærer mållinjen, inkludert total seilingstid fra start til målgang, og seilnummer på båt foran og bak. Alle referanser til tid er GPS-tid.
Hvis det pga. lite vind er tvilsomt om det lar seg gjøre å fullføre en regatta innenfor maksimaltiden for minimum 50 % av båtene, vil regattakomiteen varsle om at passeringstid ved et nærmere angitt rundingspunkt skal registreres.
Skippers rapport leveres til regattakontoret innen en time etter målpassering.
9. AVBRUDD
Båter som bryter regattaen melder snarest fra til regattaledelsen.
10. PROTESTER
Kappseilingsreglene ligger til grunn, og protest skal leveres inn på eget skjema, innen én – 1 – time etter at siste båt er over mål.
11. RESULTATER OG PREMIEUTDELING
Resultatliste vil gjøres tilgjengelig ved oppslag og på harstadseil.no.
Tidspunkt og sted for premieutdeling vil bli opplyst over VHF (kanal 72).
12. HAVNEFORHOLD
Havneplass: Båtene samles før og etter seilasen i gjestehavna.  (Havneavgift).
For å skape en best mulig sosial ramme rundt arrangementet oppfordrer regattakomiteen alle lokale deltagere til å legge seg ved gjestebryggene i for- og etterkant av seilasene.
Diesel: To pumper i Harstadbotn.
Dusj/toalett: Havnepaviljongen i gjestehavna eller Grottebadet.
13. SOSIALT
Det vil bli reservert bord på restaurant Milano lørdag kl 1900. Bindende påmelding må gjøres innen skippermøtet lørdag 19. august.
14. HENVENDELSER
Spørsmål kan rettes til regattaledelsen:

Knut Godø 47609990

Med vennlig hilsen
Harstad Seilforening v/regattakomiteen